Gebe Kalma Yeteneinizi Etkileyen Servikal Mukus D羹mezliinin Nedenleri

I癟erik:

{title}

Bu makalede

 • Servikal Mukus ve Gebe Kalmas覺ndaki Rol羹 Nedir?
 • Servikal Mukus D羹mezlii Nedir?
 • Servikal Mukus D羹mezliine Neden Olan Nedir?
 • Servikal Mukus D羹mezlii Dourganl覺覺n覺z覺 Nas覺l Etkiler?
 • Hamile kalmak i癟in servikal mukus d羹manl覺覺 nas覺l tedavi edilir?

Servikal mukus gebe kalmak i癟in 癟ok 繹nemlidir. Bazen yumurta ak覺 servikal mukus olarak da adland覺r覺l覺r. Baz覺 doum kontrolleri, servikal mukusu kurutmak suretiyle gebelii 繹nler.

Servikal Mukus ve Gebe Kalmas覺ndaki Rol羹 Nedir?

Rahim az覺nda mevcut olan servikste servikal mukus 羹retilir. Hormonlardan dolay覺 d繹ng羹 boyunca deiir.

Yani servikal mukus olmadan hamile kalabilir misin? Hay覺r, 癟羹nk羹 servikal mukus, spermin serbest癟e gelimesi ve hareket etmesi i癟in ideal bir ortam yarat覺r ve hamilelii salamada 癟ok 繹nemlidir. Yumurtlama balamadan hemen 繹nce, servikal s覺v覺larda bir art覺 olacak ve bunlar tutarl覺l覺klar覺nda 癟i yumurta beyazlar覺 gibi olacakt覺r. Servikal mukus bu formdayken, sperm h羹crelerini beslemeye ve servikal kanal boyunca hareket etme yeteneklerini artt覺rmaya yard覺mc覺 olurlar.

Servikal mukus ile ilgili herhangi bir sorun varsa ve gebe kalmakta sorunlara yol a癟acaksa bu ilem engellenebilir.

Servikal mukus d羹manl覺覺n覺n kad覺nlarda infertilite vakalar覺n覺n y羹zde 3-8'inin nedeni olduu tahmin edilmektedir.

Servikal Mukus D羹mezlii Nedir?

Bir kad覺ndaki servikal mukusun spermi yumurtaya ulamadan sald覺rmaya ve 繹ld羹rmeye balayaca覺 durumlar vard覺r. Bu duruma servikal d羹manl覺k denir.

Bir kad覺n覺n servikal mukusuyla ilgili herhangi bir sorun, hamile kalma ihtimaline engel olabilir. Durum 覺l覺ml覺 ise, hamile kalma s羹resi artacakt覺r ve k覺s覺rl覺a neden olmayabilir. Servikal mukus ile ilgili ciddi problemler k覺s覺rl覺a neden olur ve tedavi ve hormonal destek gerektirebilir. Bu sorunlar neden olunca, d羹manca servikal mukus olarak adland覺r覺l覺r. D羹man servikal mukus, ayr覺ca asidik, iddetli vajinal kuruluk gibi vajinal salg覺lar覺 veya hatta dier imm羹nolojik sorunlara da deinilebilir.

Servikal Mukus D羹mezliine Neden Olan Nedir?

Servikal mukus d羹manl覺覺 terimi, servikal s覺v覺larla ilgili bir癟ok soruna at覺fta bulunabilir. En yayg覺n nedenler:

1. Kal覺n, Yap覺kan veya Kuru Mukus

Bu durumlar 癟ounlukla hormonlardaki dengesizlikten ve s覺kl覺kla yumurtlamada sorunlardan kaynaklan覺r. Servikal mukusun k覺vam覺 kal覺n olduunda, spermin motilitesi kar覺acakt覺r. Baz覺 ila癟lar覺n yan etkileri bu durumun bir nedeni olabilir.

2. Asit Mukus

Y羹ksek derecede asidik bir mukus, sperm i癟in d羹mand覺r. Bu durumun bir nedeni, doal pH dengesine m羹dahale edebilecek hormonal d羹zensizliklerdir. Maya veya bakteriyel enfeksiyon da y羹ksek asitlie neden olabilir.

3. Enflamatuar H羹creler

Bu h羹creler enfeksiyonlara cevap olarak geliir. Bu h羹creler servikste veya vajinada 羹retildiinde, spermi hedef almaya balar ve aktif olarak onlar覺 繹ld羹r羹r.

4. Anti-Sperm Antikorlar覺

Bu antikorlar savunma proteinleridir. Spermin dahil olduu veya aktif olarak bulunduu ge癟mite enfeksiyona cevap olarak v羹cudun ba覺覺kl覺k sistemi taraf覺ndan 羹retilirler. Bu durum daha az yayg覺n olsa da, spermlere hala sald覺r覺r ve onlar覺 繹ld羹r羹r.

{title}

Servikal Mukus D羹mezlii Dourganl覺覺n覺z覺 Nas覺l Etkiler?

1. 襤la癟 Yan Etkileri

Baz覺 ila癟lar nedeniyle servikal mukusun kalitesi d羹ebilir. Ayr覺ca s羹m羹羹 de kurutabilirler. K覺sa bir s羹re i癟in kullan覺lan ila癟lar genellikle herhangi bir soruna neden olmaz.

2. Clomid

Bu ila癟 genellikle hamilelie yard覺mc覺 olmak i癟indir, ancak baz覺 durumlarda sorunlara da neden olabilir. Bu ilac覺 alan her kad覺n servikal mukus kalitesinde sorun yaamaz. Daha y羹ksek Clomid dozlar覺 al覺nd覺覺nda, sorun yaama ans覺n覺 artt覺r覺r. Clomid 癟ekerken verimli servikal mukus veya vajinal kuruluk eksiklii tespit edilirse doktora s繹z etmek en iyisidir. Bu yan etkiye yard覺mc覺 olmak i癟in bir 繹strojen fitili doktor taraf覺ndan verilebilir. Clomid'in baar覺s覺z olduu tespit edilirse ve hamilelikte yard覺mc覺 olmazsa veya yan etkiler sorunsa, doktor gonadotropin enjekte edilebilir ila癟lar覺 re癟ete edebilir. Baka yan etkileri ve riskleri olsa da, servikal mukusu kurutmazlar.

3. ya

Bir kad覺n yaland覺k癟a servikal mukusun daha az g羹nleri g繹r羹l羹r. Dourganl覺k yala birlikte azal覺r ve dourganl覺覺n etkilenmesinin bir yolu, mukusun miktar ve kalitesindeki deiimlerden kaynaklan覺r. 20'li y覺llarda, yakla覺k be g羹n boyunca kaliteli servikal mukus g繹r羹lebilir. Ancak 30'lu ve 40'l覺 y覺llarda servikal mukus bir ya da iki g羹n boyunca g繹r羹lebilir. Bazen asla 癟i yumurta ak覺 olamazlar ve her zaman sulu fazda kalabilirler. Yumurta ak覺 servikal s羹m羹羹 olmadan hamile kalabilir misiniz? Bunun cevab覺 hay覺r 癟羹nk羹 spermin y羹zerek serviksten uterusa ve nihayetinde fallop t羹plerine girmesi gerekiyor. Tutarl覺l覺k kiiden kiiye deiir ve bir kad覺n覺n yaln覺zca ya覺na g繹re kalite mukus g羹n say覺s覺n覺 tahmin etmenin kesin bir yolu yoktur.

Y羹ksek kaliteli mukus g羹nlerinin say覺s覺 daha y羹ksek olduunda, hamile kalma ans覺 daha iyidir. Bu nedenle, yaln覺zca bir veya iki g羹nl羹k verimli servikal mukus olsa bile, hamile kalmak hala m羹mk羹nd羹r.

4. Hamurlama

Hamile kalmak i癟in gerekli olan deerli servikal mukus vajinal du s覺ras覺nda y覺kan覺r. 襤yi bakteriler ayr覺ca vajinal enfeksiyonlara yol a癟abilecek ekilde y覺kan覺r. Ho olmayan bir vajinal koku vajinal bir enfeksiyonun belirtisi olabilir. Mantar enfeksiyonu i癟in bir癟ok ila癟 rahats覺zl覺a ve tahrie neden olabilir. Bakteriyel enfeksiyonlar g羹癟l羹 vajinal kokular覺n bir nedeni olabilir ve tedavisi dourganl覺k ve genel sal覺k i癟in 繹nemlidir.

5. Kilolu olmak

Yumurtlamadan 繹nce servikal mukus art覺覺, 繹strojen hormonundan kaynaklan覺r. Kilonuzda d羹zenli egzersiz yapmak, ya da profesyonel bir sporcuysan覺z d羹羹k 繹strojen seviyeleriniz olabilir. Bu daha verimli servikal mukusun artmas覺na yard覺mc覺 olacak ve yumurtlama problemlerinde de yard覺mc覺 olacakt覺r.

6. Hormonal Dengesizlik

Hormonal dengesizlik servikal mukusun 羹retim eksikliinin bir nedeni olabilir. Yumurtlama d羹zg羹n bir ekilde ger癟eklemezse, verimli servikal mukusta bir azalma vard覺r. Ayr覺ca hi癟 yumurtlamamak, ancak a覺r覺 miktarda verimli servikal mukus olmas覺 da m羹mk羹nd羹r. Yumurtlama problemlerinin nedenlerine bal覺d覺r.

Hamile kalmak i癟in servikal mukus d羹manl覺覺 nas覺l tedavi edilir?

Servikal mukus d羹manl覺覺n覺n tedavisi, katk覺da bulunan fakt繹rlere ve nedenlere dayanabilir. Olabilirler:

 • Antifungal veya antibiyotikler, herhangi bir servikal veya vajinal enfeksiyonun tedavisi i癟in kullan覺labilir.
 • Mukus d羹manl覺覺, daha y羹ksek Clomid (clomiphene) dozlar覺 nedeniyle ortaya 癟覺kabilir. B繹ylece tedaviyi deitirmek veya d羹羹rmek yap覺labilir.
 • Servikal mukusun kalitesi ve 羹retimi, sentetik bir 繹strojen olan k覺sa s羹reli bir etinil estradiol re癟etesiyle iyiletirilebilir.
 • Dourganl覺覺n iyilemesi 羹pheli olsa da, guaifenesin i癟eren bir 繹ks羹r羹k ilac覺 alman覺n servikal mukus kal覺nl覺覺n覺 azaltt覺覺 bilinmektedir.
 • Anti-sperm antikorlar覺 ve dier enfeksiyon belirtileri yoksa, dourganl覺k dostu yalay覺c覺lar kullan覺labilir.
 • Rahim az覺n覺n atlanmas覺 intrauterin tohumlama ile yap覺labilir.

K覺s覺rl覺k devam ederse ve t羹m tedavi 癟abalar覺 baar覺s覺z olursa, in vitro fertilizasyon arat覺r覺labilir.

襤nfertil kad覺nlar aras覺nda yayg覺n olmas覺na ramen, servikal mukus d羹manl覺覺 癟ounlukla infertil bir kad覺n i癟in test edilen son eylerden biridir. Doktorunuz hamile kalmaman覺z覺n baka nedenlerini bulam覺yorsa, bu sorunu kontrol etmeyi d羹羹nmelisiniz.

nceki Makale Sonraki Makale

none